BETH MAE'R CYNGOR YN EI WNEUD

Cyngor Tref Llandudno Town Council

image

Cyngor Tref Llandudno ydy haen agosaf llywodraeth leol at bobl y dref. Cafodd ei ffurfio 43 mlynedd yn ôl yn sgil ad-drefnu llywodraeth leol ym 1974. Mae 20 o Gynghorwyr sy’n cynrychioli pum ward (Craig y Don, Gogarth, Mostyn, Penrhyn a Thudno). Mae hyn yn gyfanswm poblogaeth o tua 20,700 (amcangyfrif 2011).

Mae Cyngor Tref Llandudno’n cyfarfod nos Wener am 7yh. Mae tri Phwyllgor Sefydlog: Twristiaeth a Gwasanaethau Cymunedol, Cyllid a Dibenion Cyffredinol, a Chynllunio a Thrafnidiaeth. Mae’r rhain yn cyfarfod oddeutu unwaith bob chwe wythnos. Mae cylched gyflawn y cyfarfodydd i’w gweld ar y wefan, o dan y pennawd ‘Dyddiadau Cyfarfodydd y Cyngor.’ Mae yna hefyd amrywiaeth o is-bwyllgorau, sy’n cyfarfod drwy’r flwyddyn fel bo’r angen. Mae’r prif rai wedi eu rhestru isod.

Mae Cyfarfod Blynyddoedd y Cyngor ym mis Mai ac yn y cyfarfod yma yr etholir y Maer a’r Dirprwy Faer o blith yr Aelodau.

Gweithio mewn partneriaeth:
Mae Cyngor Tref Llandudno yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar lawer o brosiectau sy’n fuddiol i’r dref. Mae’r prosiectau hyn yn cynnwys: Darpariaeth Cynllun Chwarae, meysydd chwarae, darparu safleoedd bws, biniau sbwriel a heyrn stryd, Llwybr Alice, goleuo Gerddi’r Fach, Pwll Nofio Llandudno a Theledu Cylch Cyfyng. Mae Cyngor y Dref hefyd yn cynrychioli’r ardal leol fel ymgynghorydd ar lawer o faterion, yn cynnwys Cynllunio a Datblygu. Mae hefyd yn cynrychioli’r gymuned mewn llawer o sefydliadau yn cynnwys Cymdeithas Cynghorau Tref a Chymunedau Mawr Gogledd Cymru, Grŵp Ymgynghorol Promenâd Llandudno, Partneriaeth Datblygu Llandudno, Grŵp Partneriaeth Llifogydd Llandudno ac amryw o sefydliadau cymunedol eraill.

Mae gan pob cyngor tref a chymuned bwerau wedi eu rhoi gan y Llywodraeth, yn cynnwys awdurdod i godi arian. Mae Cyngor Tref Llandudno yn codi arian yn bennaf drwy Dreth Cyngor drwy archebiant blynyddol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Mae rhan fwyaf yr arian yn mynd yn ôl i’r gymuned. Mae’r Cyngor hefyd yn ceisio manteisio ar ffynonellau cyllid eraill megis: chwilio am noddwyr a rhoddion ar gyfer cystadlaethau neu ddigwyddiadau.

Cyngor
Pwyllgor Twristiaeth a Gwasanaethau Cymunedol
• Is Bwyllgor Gorymdaith y Nadolig
• Is Bwyllgor Goleuadau Addurnol
• Is Bwyllgor Llandudno yn ei Blodau
• Is Bwyllgor Miss Alice
• Pwyllgor Gefeillio’r Dref
• Pwyllgor Gwaith Gwella Canol y Dref

Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol
• Is Bwyllgor Sifig
• Is Bwyllgor Grantiau
• Is Bwyllgor Staffio

Pwyllgor Cynllunio a Thrafnidiaeth
• Is Bwyllgor Trafnidiaeth a Hawliau Tramwy Cyhoeddus

• Penodi’r Maer (Mai)
• Sul Sifig(Gorffennaf)
• Sul y Cofio (Tachwedd)
• Gorymdaith Ryddfraint (dwywaith y flwyddyn)

• Gorymdaith y Nadolig
• Tân Gwyllt
• Cystadleuaeth Llandudno yn ei Blodau
• Cystadleuaeth Miss Alice
• Cystadleuaeth Cymru yn ei blodau gan y Gymdeithas Arddwriaeth Frenhinol
• Goleuadau’r Nadolig
• Digwyddiadau Gefeillio’r Dref
• Goleuadau Addurno Haf a Gaeaf
• Cynllun Basgedi Crog

• Goleuadau Addurno a Goleuadau Nadolig
• Torri Gwair Llwybrau Cyhoeddus Llandudno
• Toiledau Cyhoeddus Gerddi’r North Western
• Carreg Goffa, y Promenâd
• Carreg Goffa, Ochr y Penrhyn
• Carreg Goffa, Sant Tudno
• Parc Ochr y Penrhyn
• Maes Ochr y Penrhyn
• Gerddi Biwmares
• Cerflun y Gwningen Wen
• Safle Tram Penmorfa
• Meini Coffa (Victoria a Ted yr Ogof)

• Grantiau i grwpiau cymunedol/gwirfoddol

 

 

 

Lluniau

pic pic pic pic pic pic

Lleoliad


Cyngor Tref Llandudno mewn map mwy

Cysylltu â ni

Cyfeiriad:
Cyngor Tref Llandudno
Neuadd y Dref
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

Ffon & Ffacs: 01492 879 130
E-bost: towncouncil@llandudno.gov.uk

Bookmark and Share