LLANDUDNO YN EI BLODAU

Cyngor Tref Llandudno Town Council

image

(Cymraeg yma'n fuan)

The Town Council’s Llandudno in Bloom Committee is made up of representatives from businesses and local community and resident’s groups as well as town councillors and local authority officers from Conwy County Borough Council.

The Bloom Committee oversees Llandudno’s entry to the Royal Horticultural Society’s Wales in Bloom competition as well as organising the Town Council’s Llandudno in Bloom Competition and overseeing the Town Council’s Hanging Basket scheme for businesses and residents each year.

 

 

Bob blwyddyn mae Llandudno yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth Cymru yn ei Blodau y Gymdeithas Arddio Frenhinol. Mae dinasoedd, trefi a phentrefi ar draws Cymru yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon i arddangos yr hyn maen nhw wedi'i gyflawni o ran cyfrifoldeb amgylcheddol, cymryd rhan yn y gymuned a chyrhaeddiad garddwriaethol. Mae hefyd croeso i safleoedd carafanio, tafarndai, bwytai a thai gwyliau gystadlu. Mae pwyllgor Llandudno yn ei Blodau yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, busnesau, trigolion, ysgolion a grwpiau cymunedol ar nifer o gynlluniau plannu a phrosiectau amgylcheddol fel rhan o gystadleuaeth y dref.

Bu'r beirniadu yn y gystadleuaeth eleni ym mis Gorffennaf. Aeth y beirniad ar daith o amgylch y dref i weld y gwaith sydd ar fynd i gynnal amgylchedd deniadol er budd trigolion ac ymwelwyr y dref. Bu i'r beirniad ymweld ag Ysgol San Siôr, Y Gogarth, Y Fach, Gerddi Haulfre a'r Promenâd. Cafodd y beirniad hefyd gyfle i gyfarfod â chynrychiolwyr o nifer o'r grwpiau cymunedol sy'n rhan o'r ymgyrch oedd wedi'u gwahodd i ddangos eu gwaith yn Neuadd y Dref.

Wales in Bloom
Wales in Bloom
Yn y llun: Jim Goodwin, beirniad Cymru yn ei Blodau, y Cyng. Francis Davies, Is-gadeirydd, Llandudno yn ei Blodau, Peter Barton-Price, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Louise Morris, Dirprwy Glerc a Miss Carys Lambe, Miss Alice
Yn y llun: Jim Goodwin, beirniad Cymru yn ei Blodau, Miss Alice a Christine Jones yn trafod pwysigrwydd plannu er mwyn denu gwenyn a bywyd gwyllt eraill

Yn 2018, cafodd Llandudno y wobr gyntaf yn ei chategori yn ogystal â Gwobr Aur. Bu i'r dref hefyd dderbyn gwobr am yr Ardd Flaen Orau a'r Ardd Ysgol Orau a chafodd Gwobrau Eich Cymdogaeth eu rhoi i'r grwpiau cymunedol canlynol: Cyfeillion Parc y Frenhines, Cyfeillion y Fach, Cyfeillion Gerddi Haulfre, y Cyn-filwyr Dall, prosiect Tŷ Llywelyn a Than y Fron, Llyfrgell Gymunedol Bae Penrhyn a 418 (Aberconwy) Sgwadron ATC.

Cafodd ymgais Llandudno yn y gystadleuaeth Cymru yn ei Blodau hefyd ei ffilmio ar gyfer ail gyfres rhaglen BBC 2, Prydain yn ei Blodau, gaiff ei chyflwyno gan Chris Bavin. Roedd y ffilmio yn canolbwyntio ar 4 prosiect cymunedol yn Llandudno wrth baratoi at ddiwrnod y beirniadu. Y pedwar prosiect oedd: gwely blodau newydd ym Mharc y Frenhines, prosiect gwinllan gymunedol yng Ngerddi Haulfre, yr ardd goffa yn 418 (Aberconwy) Sgwadron ATC ac Ysgol San Siôr. Caiff y rhaglen ei dangos ym mis Ebrill 2019.

Roedd Pwyllgor Llandudno yn ei Blodau hefyd wrth eu bodd yn derbyn gwahoddiad i gystadlu yn Her Ryngwladol Cymunedau yn eu Blodau a chystadlu yn erbyn trefi a phentrefi ar draws Ewrop, yr UDA a Chanada. Roeddem ni'n falch iawn o gael ein rhoi yn y categori 5 Blodau (yr uchaf posibl) a derbyn gwobr Arian.

Wales in Bloom
Wales in Bloom
Beirniad Rhyngwladol Cymunedau yn eu Blodau, Mauro Paradisi, y Cyng. Francis Davies, Peter Barton Price, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Joanna Tann, Swyddog Datblygu Gwirfoddoli Rhanbarthol, Cyn-filwyr Dall Prydain (Llandudno) yn ymweld â phrosiect llwybr y coetir
Yn y llun: y beirniaid Gérald Lajeunesse a Mauro Paradisi a Christine Jones, Cyfeillion Eglwys Sant Tudno yn ymweld â mynwent Sant Tudno

Mae gennym ni bob tro ddiddordeb mewn clywed am unrhyw brosiectau plannu, amgylcheddol neu fywyd gwyllt perthnasol allai gael eu hystyried i'w cynnwys ar y daith feirniadu, ein datganiadau i'r wasg a'n portffolio.
Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn rhan o'r ymgyrch, cysylltwch gyda'r dirprwy glerc ar 01492 879130 neu anfonwch e-bost at: deputyclerk@llandudno.gov.uk

Mae gan ymgyrch Llandudno yn ei Blodau hefyd ei gwefan ei hun. Ewch i www.llandudnoinbloom.co.uk to am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch.

Wales in Bloom
Wales in Bloom
Cennin pedr y gwanwyn, Y Fach
Gerddi Haulfre, Y Fach
Wales in Bloom
Dôl o flodau gwyllt, Yr Oval

Llandudno yn ei Blodau

Mae'r Cyngor Tref hefyd yn trefnu cystadleuaeth flynyddol Llandudno yn ei Blodau sy'n agored i drigolion a busnesau y dref. Caiff y cystadleuwyr eu beirniadu mewn amryw o gategorïau gwahanol gan gynnwys categorïau ar gyfer gwestai a llefydd gwely a brecwast, siopau, ysgolion a phreswylfeydd preifat.
Yn 2018, Gwesty'r Imperial wnaeth dderbyn gwobr yr enillydd, B Jennison & H Jones ac ennill gwobr 'Yr Ardd Orau'.

Llandudno in Bloom
Maer Llandudno, y Cyng. David Hawkins a Miss Alice, Miss Carys Lambe, Mr Gerry Sweeny yn cynrychioli noddwr y categori Cymdeithas Lletygarwch Llandudno gyda'r enillydd yn 2018, Gwesty'r Imperial

(Cymraeg yma'n fuan)

Results for the Llandudno in Bloom Competition 2018 - Click here

 

Lluniau

pic pic pic pic pic pic

Lleoliad


Cyngor Tref Llandudno mewn map mwy

Cysylltu â ni

Cyfeiriad:
Cyngor Tref Llandudno
Neuadd y Dref
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

Ffon & Ffacs: 01492 879 130
E-bost: towncouncil@llandudno.gov.uk

Bookmark and Share