GEFEILLIO

Cyngor Tref Llandudno Town Council

Mae Llandudno wedi'i gefeillio â thref Wormhout yng ngogledd Ffrainc ers 1988. Mae'r Cyngor Tref yn trefnu ac yn cefnogi teithiau diwylliannol rhwng Llandudno a Wormhout bob blwyddyn er mwyn gadael i aelodau o'r cyhoedd sydd â diddordeb wneud ffrindiau gydag a bod yn rhan o gymdeithas ein cyfoedion yn Ffrainc.

Cyfnewid gyda Wormhout

Daw ychydig dros 50 o drigolion Wormhout i Landudno am y penwythnos i aros gyda theuluoedd sy'n rhoi llety o’u gwirfodd i’n cyfeillion o Ffrainc. Mae'r ymwelwyr gan amlaf yn dod draw ym mis Ebrill ac mae llawer o deithiau yn Llandudno a thu hwnt wedi'u trefnu ar eu cyfer trwy gydol y penwythnos.

Daeth yr ymwelwyr draw eleni ym mis Ebrill. Daeth grŵp o majorettes draw i Landudno am y tro cyntaf eleni yn ogystal â grŵp o ddawnswyr a fu'n aros gyda theuluoedd dawnswyr Ysgol Ddawns Linzi Grace. Rhai o'r gweithgareddau oedd wedi'u trefnu ar eu cyfer oedd sesiynau rhoi cynnig ar chwarae bowliau a gêm croce ar thema Anturiaethau Alys yng Ngwlad Hud yng Nghanolfan Gymunedol Craig y Don. Aeth yr ymwelwyr hefyd am dro ar y tram Fictoraidd i ben y Gogarth yn ogystal â mynd ar daith dywysedig o gwmpas tref Caer.

image
Ymweld â Chanolfan Gymunedol Craig y Don

Bu i Faer tref Wormhout, Frédéric Devos, hefyd osod torch ar y gofeb rhyfel yn Llandudno i gofio am y milwyr o Gymru ac o Ffrainc a gollodd eu bywydau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf a'r Ail Ryfel Byd. Roedd Maer Llandudno, y Cynghorydd Frank Bradfield, aelodau o Bwyllgorau Gefeillio Trefi Wormhout a Llandudno yn ogystal â chadetiaid a swyddogion o'r tri llu cadét hefyd yn bresennol.

image
image
Maer tref Wormhout, Frédéric Devos, yn gosod torch.
Maer tref Wormhout, Frédéric Devos, Maer Llandudno, y Cynghorydd Frank Bradfield, cynrychiolwyr o Bwyllgorau Gefeillio Trefi Wormhout a Llandudno a chadetiaid o'r tri llu cadet.


Taith Bêl-droed i Wormhout

Fel arfer bob mis Mai caiff 20 o fechgyn o ysgolion lleol, ynghyd â'u hathrawon, eu gwahodd i gystadlu yn Nhwrnamaint Pêl-droed Cenedlaethol i Blant Ifanc yn Wormhout. Yn ogystal â chymryd rhan yn y twrnamaint caiff y bechgyn hefyd gyfle i ymdrwytho mewn hanes y dref a'r ardaloedd cyfagos.

Yn 2016, bu'r bechgyn yn gosod torchau yn La Plaine au Bois, safle'r lladdfa yn Wormhout ac ym mynwent Wormhout. Aethon nhw hefyd i weld cofeb y Cymry er cof am y rhai gafodd eu lladd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf yn Langemark, yn ogystal ag ymweld â bedd y bardd Hedd Wyn a ffatri siocled.

image
image
Pêl-droedwyr taith 2016
Y grŵp yn ymweld â chofeb y Cymry yn Langemark

Taith i goffáu rhyddhau Wormhout, Lederingham ac Esquelbecque

Yn 2014 aeth grŵp o Gadetiaid y Fyddin, y Môr a'r Awyr ynghyd â Geidiau ar daith gefeillio tref lwyddiannus i Wormhout a meysydd cad y Somme. Yn dilyn hyn, yn 2015 cafodd Llandudno wahoddiad i gymryd rhan mewn digwyddiadau oedd yn coffáu 70 mlynedd ers Rhyddhau Wormhout a'r trefi cyfagos, Lederingham ac Esqelbecque, yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Aeth 30 cadet o luoedd y cadetiaid cyfun yn ogystal ag aelodau o'r Pwyllgor Gefeillio Tref i Wormhout er mwyn cymryd rhan yn y digwyddiadau oedd yn cyd-daro â dathliad 70 mlynedd ers Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop ar Fai'r 8fed 2015. Cymerodd y grŵp ran mewn gwasanaethau coffáu ym mhob un o'r tair tref. Roedd hyn yn cynnwys gorymdaith a seremoni gosod torch yng nghwmni Gweinidog Amddiffyn Gweriniaeth Tsiec a milwyr Tsiecaidd i goffáu eu rhan nhw yn Rhyddhad Wormhout. Yn ystod y seremoni gosod torch yn La Plaine au Bois cafodd plac newydd ei dadorchuddio gydag enw pob un a fu farw yn lladdfa Wormhout.

image
image
Dadorchuddio'r gofeb newydd yn La Plaine au Bois
Y cadetiaid yn gorymdeithio yn La Plaine au Bois


Ymweld â Wormhout ym mis Gorffennaf

Bob mis Gorffennaf caiff taith i Wormhout ei threfnu er mwyn cyd-daro â charnifal a gŵyl gerddoriaeth Wormhout lle bydd 55 person o Landudno yn cymryd rhan. Mae pawb sy'n cymryd rhan yn cyfrannu tuag at gostau'r daith. Bydd teuluoedd Ffrengig a Chyngor Tref Wormhout yn darparu llety ar eu cyfer. Caiff y rhai sy'n dod ar y daith ddysgu am hanes Wormhout a thalu teyrnged i'r rhai a gollodd eu bywydau yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac yn arbennig i'r rhai a fu farw yn ystod lladdfa Wormhout yn 1940.

Yn ystod y daith yn 2016 bu i Faer Llandudno, y Cynghorydd Carol Marubbi, osod torchau ar ran y dref ar gofeb rhyfel Wormhout, ym mynwent Wormhout ac yn La Plaine au Bois er mwyn coffáu'r rhai a fu golli eu bywydau yn yr Ail Ryfel Byd. Cafodd y Maer hefyd wahoddiad i gymryd rhan yng Ngorymdaith y dref ac yn y Gwasanaeth Eglwys.

image
image
Maer Llandudno yn gosod torch ym mynwent Wormhout ac yn La Plaine au Bois.

Eleni bu i ddawnswyr o Ysgol Ddawns Linzi Grace ymuno â'r grŵp (yn y llun isod gyda dawnswyr DJB o Wormhout).

image

Fe wnaethon nhw hefyd gymryd rhan yng Ngorymdaith Cewri Wormhout, sef gorymdaith gyda ffigyrau enfawr, wedi'u gwneud o bren a papier-maché, sy'n cynrychioli cymeriadau’r chwedlau sy'n gysylltiedig â phob tref yn Fflandrys. Cafodd yr orymdaith ei harwain gan Faer Wormhout, Maer Llandudno, Cadeiryddion Pwyllgorau Gefeillio Trefi Wormhout a Llandudno, Mr Roland Fiers a'r Cynghorydd Greg Robbins, a Miss Alice sef Miss Jessica-Bowen Roberts.

image
image
Maer Llandudno yn arwain Gorymdaith y Cewri
Dawnswyr Linzi Grace a lluoedd y Cadetiaid Cyfun yn gorymdeithio yng Ngorymdaith y Cewri
image
image
Dawnswyr Linzi Grace a lluoedd y Cadetiaid Cyfun yn gorymdeithio yng Ngorymdaith y Cewri
Cewri Wormhout, Le Roi des Mitrons a'i deulu

Bu i 30 o Gadetiaid a Swyddogion y Fyddin, y Môr a'r Awyr hefyd gymryd rhan yn yr ymweliad eleni. Bu iddyn nhw gymryd rhan yn y seremonïau gosod torch yn La Plaine au Bois ac ym mynwent Wormhout yn ogystal â gorymdeithio yng Ngorymdaith y Dref a Gorymdaith y Cewri. Bu i'r cadetiaid hefyd dreulio'r penwythnos yn coffáu'r rhai fu golli eu bywydau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Er mwyn cofio canmlwyddiant ers Brwydr Coed Mametz aethon nhw i ymweld â Chofeb y Cymry yn Mametz a threulio ychydig amser yn meddwl am yr hyn fu ddigwydd yno gan mlynedd yn ôl. Aethon nhw hefyd i ymweld â thref Mametz lle cawson nhw eu croesawu gan Faer Mametz yn ogystal â mynd i weld y Gofeb i'r milwyr o Ganada yn Vimy Ridge.

image
image
Mynwent Wormhout
Baneri Lluoedd y Cadetiaid, Cofeb y Cymry, Mametz
image
Y cadetiaid yn ymweld â Vimy Ridge

Os hoffech chi fod yn rhan o waith y Pwyllgor Gefeillio Trefi trwy gynnig llety i rai ymwelwyr Ffrengig ac efallai cymryd rhan yn rhai o'r teithiau blynyddol, cysylltwch â'r Cyngor Tref.


Lluniau

pic pic pic pic pic pic

Lleoliad


Cyngor Tref Llandudno mewn map mwy

Cysylltu â ni

Cyfeiriad:
Cyngor Tref Llandudno
Neuadd y Dref
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

Ffon & Ffacs: 01492 879 130
E-bost: towncouncil@llandudno.gov.uk

Bookmark and Share