GEFEILLIO

Cyngor Tref Llandudno Town Council

Ers 1988, mae Llandudno wedi'i gefeillio gyda thref Wormhout yng ngogledd Ffrainc. Mae'r Cyngor Tref yn cefnogi ac yn trefnu ymweliadau diwylliannol rhwng Llandudno a Wormhout bob blwyddyn er mwyn rhoi cyfle i aelodau'r cyhoedd sydd â diddordeb ddod i adnabod a dod yn ffrindiau gyda'n cymheiriaid Ffrengig.

Cyfnewid o Wormhout

Mae ychydig dros 50 o bobl o Wormhout yn teithio i Landudno am benwythnos o letygarwch gyda theuluoedd lletyol sy’n gwirfoddoli i roi llety i'r teuluoedd Ffrengig yn ystod eu hymweliad. Mae'r ymweliad fel arfer yn digwydd ym mis Ebrill gyda llawer o ymweliadau yn ac o gwmpas Llandudno wedi'u trefnu yn ystod y penwythnos.

Bu'r ymweliad eleni ym mis Ebrill. Daeth grŵp o majorettes a dawnswyr i Landudno yn ogystal â Maer Wormhout, aelodau o glwb badminton Wormhout a theuluoedd Ffrengig. Roedd gweithgareddau oedd wedi'u trefnu yn ystod yr ymweliad yn cynnwys taith o amgylch yr orsaf bad achub RNLI newydd, taith ar fws o amgylch Llandudno a Chonwy ac ymweld â Lerpwl.

Bu i Faer Wormhout, Frédéric Devos, hefyd osod torch wrth gofeb rhyfel Llandudno er cof am y rheiny o'r ddwy wlad wnaeth golli eu bywydau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf a'r Ail Ryfel Byd. Roedd Maer Llandudno, y Cyng. Francis Davies, aelodau o Bwyllgorau Gefeillio y ddwy dref a chadetiaid a swyddogion o'r tri llu cadét hefyd yno.

The Mayor of Wormhout
Maer Wormhout, Frédéric Devos, yn gosod torch wrth gofeb rhyfel Llandudno

Taith Bêl-droed Wormhout

Bob blwyddyn, ym mis Mai fel arfer, caiff tîm o 20 o ddisgyblion o ysgolion cynradd lleol, gyda'u hathrawon, eu gwahodd i gystadlu yn Nhwrnamaint Bêl-Droed Iau Ryngwladol Wormhout. Yn ogystal â chymryd rhan yn y twrnamaint, mae'r disgyblion yn gallu ymgolli yn hanes y dref a'r ardaloedd cyfagos.

Yn 2018, yn ogystal â gosod torchau yn La Plaine Au Bois, safle lladdfa Wormhout a mynwent Wormhout, roedd yr ymweliadau yn cynnwys ymweld ag Ypres a gosod torch ym Mhorth Menin.

Llandudno
Llandudno yn cymryd rhan yn nhwrnamaint pêl-droed 2018

Ymweliad mis Gorffennaf i Wormhout

Bob mis Gorffennaf, caiff ymweliad i Wormhout ei drefnu er mwyn cyd-daro gyda gŵyl gerddoriaeth a charnifal Wormhout, gyda thua 55 o bobl o Landudno yn mynd ar y daith. Mae pawb sy'n mynd ar y daith yn cyfrannu tuag at gost y daith. Mae teuluoedd lletyol Ffrengig a Chyngor Tref Wormhout yn darparu llety. Mae'r rheiny sy'n mynd ar y daith yn gallu dysgu am hanes Wormhout a thalu teyrnged i'r rhai roddodd eu bywydau yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac yn arbennig rheiny fu farw yn ystod lladdfa Wormhout yn 1940.

Yn ystod yr ymweliad yn 2018, bu i Faer Llandudno, y Cyng. David Hawkins, osod torchau ar ran y dref wrth gofeb rhyfel Wormhout, ym mynwent Wormhout ac yn La Plaine au Bois, er mwyn coffáu'r rheiny roddodd eu bywydau yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Aeth y Maer hefyd i agoriad swyddogol amgueddfa La Plaine au Bois yn nhref gyfagos Esquelbecque a chafodd hefyd wahoddiad i gymryd rhan yng Ngorymdaith Ddinesig Wormhout a Gwasanaeth yr Eglwys.

The Mayor of Llandudno
The Mayors of Llandudno and Wormhout
Maer Llandudno yn gosod torch ym mynwent Wormhout
Meiri Llandudno a Wormhout yn gosod torchau wrth gofeb rhyfel y dref

Eleni, bu i Llandudno Brownies ymuno â'r grŵp. Bu iddyn nhw hefyd gymryd rhan yng Ngorymdaith Cewri Wormhout, gorymdaith o ffigyrau anferth wedi'u gwneud o bren a papier-maché sy'n cynrychioli cymeriadau o chwedlau sy'n gysylltiedig â phob tref Ffleminaidd. Cafodd yr orymdaith ei harwain gan Faer Wormhout, Maer Llandudno, Cadeiryddion Pwyllgorau Gefeillio Trefi Wormhout a Llandudno, Mr Roland Fiers a’r Cyng. Greg Robbins a Miss Alice, Miss Carys Lambe.

The Wormhout Giants
Cewri Wormhout, Le Roi de Mitron a'r teulu

Bu i 30 o gadetiaid yn ogystal â swyddogion o luoedd y Fyddin, y Morlu a'r Awyrlu hefyd gymryd rhan yn yr ymweliad eleni. Roedden nhw'n rhan o seremonïau gosod y torchau yn La Plaine Au Bois ac ym mynwent Wormhout yn ogystal â gorymdeithio yng ngorymdaith ddinesig Wormhout a mynd i agoriad amgueddfa La Plaine Au Bois. Bu i'r cadetiaid hefyd dreulio'r penwythnos yn coffáu'r rheiny fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf drwy ymweld â mynwent goffa Tyne Cot a mynwent filwrol Brandhoek yng Ngwlad Belg. Cafodd y grŵp hefyd yr anrhydedd fawr o gymryd rhan yng ngorymdaith a seremoni machlud yr haul ym Mhorth Menin yn Ypres.

cadets at Wormhout Cemetery
cadets at Wormhout Cemetery
Uchod, cadetiaid ym mynwentydd Wormhout a La Plaine au Bois

Os hoffech chi fod yn rhan o waith y Pwyllgor Gefeillio Trefi trwy roi llety i rai ymwelwyr o Ffrainc ac efallai cymryd rhan yn un o'r teithiau blynyddol, cysylltwch gyda'r Cyngor Tref.

Lluniau

pic pic pic pic pic pic

Lleoliad


Cyngor Tref Llandudno mewn map mwy

Cysylltu â ni

Cyfeiriad:
Cyngor Tref Llandudno
Neuadd y Dref
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

Ffon & Ffacs: 01492 879 130
E-bost: towncouncil@llandudno.gov.uk

Bookmark and Share