DIGWYDDIADAU SIFIG

Cyngor Tref Llandudno Town Council

Ar ddydd Sul y 13eg o Dachwedd 2016 cynhaliwyd Gwasanaethau Coffa yn Llandudno ac Ochr Penrhyn. Daeth y niferoedd mwyaf erioed ynghyd i dalu gwrogaeth.

Llandudno

Dechreuodd y diwrnod gyda gwasanaeth yn Eglwys y Drindod gyda’r Parchedig John Nice a Chaplan y Maer, y Barchedig Beverley Ramsden yn llywyddu o flaen cynulleidfa o fwy na 600. Ar ôl y gwasanaeth roedd gorymdaith i’r Gofeb Rhyfel ar y Promenâd dan arweiniad Band Tref Llandudno, Maeres Llandudno Miss Carol Marubbi, cynrychiolwyr o’r Lleng Brydeinig Frenhinol, Cynghorwyr Tref, aelodau o’r lluoedd arfog, cyn-filwyr, sifiliaid a threfnwyr cymunedol. Ymunodd cannoedd o drigolion ac ymwelwr â nhw ger y Gofeb Rhyfel am wasanaeth dwys a myfyrgar lle gosodwyd torch i gofio am bawb a gollodd eu bywydau yn gwasanaethu eu gwlad.

Ochr Penrhyn

Daeth cynulleidfa deilwng iawn o fwy na chant o bobl i’r gwasanaeth yn Ochr Penrhyn hefyd. Roedd y gwasanaeth yng ngofal y Parchedig Ganon W D Jenkins yn y Neuadd Bentref yna roedd gorymdaith at y Gofeb Rhyfel dan arweiniad y Dirprwy Faer Gynghorydd Francis Davies, aelodau o’r lluoedd arfog, cynghorwyr ward Penrhyn, trigolion a grwpiau cymunedol. Cynhaliwyd gwasanaeth teimladwy iawn lle gosodwyd y dorch tra roedd Fu Lian Doble, disgybl yn Ysgol John Bright, yn chwarae’r Caniad Olaf a Chaniad y Bore ar y biwgl.


Sul Sifig 2016

Dydd Sul 31ain Gorffennaf 2016

Bu i Faer Tref Llandudno, y Cynghorydd Carol Marubbi, gynnal ei dathliad Dydd Sul Dinesig ar y 31ain o Orffennaf 2016. Dechreuodd y diwrnod gyda gorymdaith wedi’i harwain gan Fand Tref Llandudno. Bu i’r Maer, y Cynghorwyr, urddasolion dinesig, mudiadau milwrol, sifil a chymunedol orymdeithio at y gofeb rhyfel er mwyn gosod torch arni. Aeth yr orymdaith yna yn ei blaen at Eglwys St John’s ar gyfer y Gwasanaeth Dinesig gan Gaplan y Maer, y Parchedig Beverley Ramsden. Ar ôl y gwasanaeth, daeth y rhai oedd yn rhan o’r orymdaith yn ôl at ei gilydd a dychwelyd at Neuadd y Dref lle bu i’r Maer dderbyn y saliwt cyn mynd ymlaen at Westy San Siôr am ginio. Ynghyd â’r Cynghorwyr a’r urddasolion dinesig, daeth cynrychiolwyr o sawl mudiad gwirfoddol a chymunedol yn Llandudno hefyd i’r cinio fel diolch am yr holl waith maen nhw’n ei wneud yn y gymuned trwy gydol y flwyddyn. Roedd y Maer yn arbennig o falch o groesawu Mr Ken Finch a Ms Anna-Marie Munro, merch y diddanwr enwog o Landudno, Alex Munro, fel ei siaradwyr gwadd. Yn ogystal â siarad yn y cinio, bu i Anna-Marie hefyd ganu yn ystod y gwasanaeth eglwys a’r cinio.

Dymuna’r Maer a’r Cyngor Tref ddiolch yn fawr i bawb oedd yn rhan o drefniadau Dydd Sul Dinesig eleni.


Civic Sunday 2015

Mayor leaving Wreath
The Mayor of Llandudno laying a wreath at Llandudno war memorial on Civic Sunday
Civic sunday mayors
The Mayor and Mayoress of Llandudno, Cllr Frank & Mrs Margaret Bradfield

The Mayor of Llandudno, held his Civic Sunday celebration on Sunday 26th July 2015. The day commenced with a Parade, led by Llandudno Town Band including the Mayor, Councillors, Civic dignitaries, military, civilian and community organisations, to the war memorial for a wreath laying. The Parade then proceeded to St John’s Church for the Civic Service, presided over by the Acting Mayor’s Chaplain, The Reverend Noel Carter. After the Service, the Parade reformed and returned to the Town Hall, where the Mayor took the salute, before proceeding to the St George’s Hotel for luncheon. As well as Councillors and Civic dignitaries, representatives from a number of voluntary and community organisations within Llandudno also attended the luncheon as a thank you for all the work they undertake throughout the year within the community. The Mayor was particularly delighted to welcome Mr Guto Bebb MP and Mr Jonathan Morgan, Headteacher, Ysgol Gogarth as his guest speakers.

The Mayor and the Town Council would like to express their thanks to all those involved in the arrangements for this year’s Civic Sunday.

 


Civic Sunday 2014

May leaving Wreath
The Mayor laying a wreath
at the war memorial
2014
Civic sunday parade
The Civic Parade on the Promenade 2014
Mayors Llandudno
The Mayoral Party 2014

The Mayor of Llandudno, held his Civic Sunday celebration on Sunday 27th July 2014. The day commenced with a Parade, led by Llandudno Town Band including the Mayor, Councillors, Civic dignitaries, military, civilian and community organisations, to the war memorial for a wreath laying.  The Parade then proceeded to St John’s Church for the Civic Service, presided over by the Mayor’s Chaplain, The Reverend Beverley Ramsden.  After the Service, the Parade reformed and returned to the Town Hall, where the Mayor took the salute, before proceeding to the St George’s Hotel for luncheon.  As well as Councillors and Civic dignitaries, representatives from a number of voluntary and community organisations within Llandudno also attended the luncheon as a thank you for all the work they undertake throughout the year within the community.  The Mayor was particularly delighted to welcome Mr Alfred Davies, one of the last survivors of the Wormhout massacre as one of his personal guests and also Lord Roger Roberts and Cllr Mike Priestley as guest speakers.

The Mayor and the Town Council would like to express their thanks to all those involved in the arrangements for this year’s Civic Sunday.

(left) The Mayor, Cllr Malcolm Bullock, JP, The Mayoress, Mrs Freda Bullock, The Deputy Mayor, Cllr Frank Bradfield, The Deputy Mayoress, Mrs Margaret Bradfield, The Immediate Past Mayor, Cllr Garry Burchett and the Immediate Past Mayoress, Cllr Mrs Patricia Burchett


Lluniau

pic pic pic pic pic pic

Lleoliad


Cyngor Tref Llandudno mewn map mwy

Cysylltu â ni

Cyfeiriad:
Cyngor Tref Llandudno
Neuadd y Dref
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

Ffon & Ffacs: 01492 879 130
E-bost: towncouncil@llandudno.gov.uk

Bookmark and Share