MAER

Cyngor Tref Llandudno Town Council

MAER  
Maer Llandudno,
Y Cyng. Miss Carol Marubbi
 


Bu i Faer newydd Llandudno, y Cynghorydd Carol Marubbi, dyngu ei llw yn swyddogol ar ddydd Gwener yr 20fed o Fai 2016. Roedd y ddefod yn yr Ystafell Ymgynnull yn Neuadd y Dref, Llandudno lle roedd mwy na chant o westeion wedi ymgasglu. Bu i’r Cynghorydd Marubbi dalu teyrnged i’r Maer oedd yn camu o’r swydd, y Cyngh Frank Bradfield, a diolchodd iddo am ei holl waith caled ar ran y Cyngor yn ystod ei flwyddyn fel Maer.

Wrth ildio’r awenau fel Maer, bu i’r Cyngh. Frank Bradfield estyn ei gefnogaeth i’r Maer newydd a dymunodd flwyddyn hapus a llwyddiannus iddi yn ei swydd. Cafodd Mrs Alice Banholzer ei sefydlu’n Faeres hefyd.

 

 

Digwyddiadau’r Maer
Mae gan y Maer lond dyddiadur o ddigwyddiadau sy’n amrywio o achlysuron Sifig yn Llandudno a’r trefi cyfagos i agor siopau a busnesau eraill, cyflwyno gwobrau mewn digwyddiadau cymdeithasol a chwaraeon a mynd i ddigwyddiadau wedi eu trefnu gan grwpiau gwirfoddol a chymunedol.

Os hoffech chi wahodd y Maer i ddigwyddiad rydych chi’n ei drefnu, cysylltwch ag Ysgrifenyddes y Maer drwy ffonio 01492 879130 neu ebostiwch deputyclerk@llandudno.gov.uk.

Manylion Bywgraffyddol

Ganwyd Carol ym Mangor ac mae wedi byw yn Llandudno ar hyd ei hoes. Aeth i Ysgol Lloyd Street pan oedd yn 5 oed ac o’r fan honno i Ysgol John Bright yn 11. Gadawodd yr ysgol uwchradd yn 16 a mynd i astudio Gofal Cymdeithasol, Seicoleg, Saesneg, Bywydeg a Chymorth Cyntaf yn rhan amser yng Ngholeg Llandrillo.

Pan oedd hi’n 16 aeth Carol hefyd i weithio yn siop esgidiau Turners gan aros yno nes oedd hi’n 18. Aeth wedyn i wneud gwaith cymorth cartref gyda’r Gwasanaethau Cymdeithasol. Ymhen chwe mis cafodd ei hanfon i’r coleg ym Mangor i astudio Gofal Cymdeithasol. Gwnaeth mor dda fel yr arhosodd yno am ddwy flynedd arall gan ennill Tystysgrif mewn Gwasanaethau Cymdeithasol (cyfwerth â C.Q.S.W.) Am bymtheg mlynedd bu Carol yn gweithio i sawl adran gyda’r Gwasanaethau Cymdeithasol cyn ymadael am y byd nyrsio, gan arbenigo mewn gofalu am gleifion oedrannus gyda phroblemau iechyd meddwl. Dyna lle bu hi am chwe blynedd, yn gweithio gyda chleifion oedd â Dementia ac Alzheimers arnyn nhw.

Pan roedd Carol yn ei blwyddyn gyntaf yn astudio am Dystysgrif R.M.N. aeth ei rhieni’n wael a daeth tro ar fyd iddi. Bu’n gofalu am y ddau ohonynt tra roedd hi’n gweithio ym Modnant yn yr uned cleifion oedrannus gyda phroblemau iechyd meddwl. Ar ôl saith mlynedd fe gynigwyd swydd iddi fel Cynorthwyydd Archwilio Meddygol gyda’r D.S.S a bu’n teithio ledled gogledd Cymru yn rhinwedd ei gwaith. Cafodd ei phenodi maes o law yn Swyddog Ardal a bu yn y swydd honno nes i breifateiddio ddigwydd yn 2006.

Yn 2006, symudodd Carol i’r byd Gofal Plant gan weithio fel Gweithiwr Cymdeithasol preswyl gyda phlant rhwng 11 a 18 oed oedd ag ymddygiad heriol. Ymhen chwe mis cafodd ei phenodi yn arweinydd tîm ac ymhen 12 mis roedd yn rheolwraig ar uned aml-wely lle roedd 6 o bobl ifanc ac aelodau staff yn byw. Bu’n gweithio drwy Brydain, o dde Llundain i Gaerdydd a’r Alban gan ymgymryd â phob math o waith, gan gynnwys adolygiadau, goruchwylio, gwerthuso, llunio cynlluniau gofal a chynnal Arolygon Sicrwydd Ansawdd.

Yn 1999, cafodd Carol ei hethol gan Lywodraeth Cymru i’r Cyngor Iechyd Cymunedol a bu’n gwneud y swyddogaeth hon yn wirfoddol am ddeng mlynedd. Yn ystod yr amser hwnnw bu’n archwilio’r holl lefydd oedd yng ngofal y Gwasanaeth Iechyd ac arweiniodd Archwiliad Clinigol yn Ysbyty Glan Clwyd, Ysbyty Llandudno a’r Uned Diogelwch Canolig yn Llanfairfechan. Roedd yn is-gadeirydd yng Ngorllewin Conwy am chwe blynedd ac fe gai llawer o fwynhad yn gweithio gyda’r holl bobl broffesiynol.

Yn anffodus, yn 2010 cafodd Carol ddamwain yn ei gwaith. Bu iddi syrthio gan dorri sawl disg yn asgwrn ei chefn, difrodi nerf y glun a chwalu ei phen glin. Roedd hi’n ei chael hi’n anodd iawn cerdded yn sgil y ddamwain. Fodd bynnag, ni fu i’w hanableddau ei rhwystro rhag helpu yn y gymuned. Helpodd i ddechrau Grŵp Gweithredu Ysbyty Llandudno gan weithio’n galed tu hwnt i achub yr ysbyty. Fel rhan o hyn bu’n codi arian i gael Adolygiad Barnwrol ac yn teithio i Gaerdydd i gwrdd â Gweinidogion. Drwy’r ymgyrchu cafodd £48.9 miliwn ei sicrhau i’r ysbyty, rhywbeth mae hi’n falch iawn ohono. Bu iddi drefnu a chymryd rhan mewn sawl gorymdaith brotest gyda’r Grŵp Gweithredu. Mae hi’n dal i fod yn aelod gweithgar o’r grŵp ac yn cefnogi ei chymuned.

Yn 2012, bu i Carol helpu i gael £100,000 o gyllid gan WREN. Aeth £68,000 o hyn i wella’r lle chwarae lleol ac fe ddefnyddiwyd £32,000 ar gyfer offer ffitrwydd awyr agored yn Tŷ Hapus.

Yn 2012, daeth Carol yn Gynghorydd Tref Annibynnol dros ward Tudno. Mae hi’n falch iawn o weithio gyda’i chyn-gynghorwyr ar sawl pwyllgor – Miss Alice, Cyllid, Cynlluniau, Gwasanaethau Cymunedol, Gwella Canol y Dref a’r Orymdaith Nadolig i enwi dim ond rhai.
Yn 2008, daeth yn gyfarwyddwr ar Ganolfan y Drindod a bu’n Drysorydd mewn gofal ac yn Is-gadeirydd am ddwy flynedd, swyddogaeth y mae newydd roi’r gorau iddi. Mae wedi llwyddo i droi’r Ganolfan yn lle iach, hapus a byrlymus. Mae pobl yn dod draw dair gwaith yr wythnos am ginio a sgwrs. Mae Tai Chi, Bocca a digwyddiadau amrywiol eraill yn cael eu cynnal yno hefyd.

Mae Carol wrth ei bodd yn gweithio gyda phobl ac yn hoff o gymysgu gyda phawb, yn hen ac ifanc. Mae hi’n hoff iawn o redeg gweithgareddau a digwyddiadau a helpu. Mae hi’n gwirioni ar fywyd.

mayor Maer a Maeres. Y Cyng. Miss Carol Marubbi a Miss Alice Banholzer

Lluniau

pic pic pic pic pic pic

Lleoliad


Cyngor Tref Llandudno mewn map mwy

Cysylltu â ni

Cyfeiriad:
Cyngor Tref Llandudno
Neuadd y Dref
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

Ffon & Ffacs: 01492 879 130
E-bost: towncouncil@llandudno.gov.uk

Bookmark and Share