MAER

Cyngor Tref Llandudno Town Council

 

Mayor  
Maer Llandudno,
Y Cyng. Francis Davies
 

Cafodd Maer newydd Llandudno, y Cyng. Francis Davies ei benodi'n swyddogol ar ddydd Gwener Mai'r 19eg 2017. Bu'r seremoni yn yr Ystafell Gynnull, Neuadd Tref Llandudno gerbron dros 100 o westeion. Bu i'r Cyng. Davies dalu teyrnged i'r Maer blaenorol, y Cyng. Frank Bradfield ac estynnodd ddiolch iddo am ei holl waith caled ar ran y Cyngor yn ystod ei flwyddyn faerol.

Bu i'r Maer sy'n ymddeol, y Cyng. Carol Marubbi gynnig ei chefnogaeth i'r Maer newydd a dymuno blwyddyn lwyddiannus a llon yn y swydd. Cafodd Mrs Sonia Davies ei phenodi fel Maeres hefyd.

 

 

 

Digwyddiadau'r Maer
Mae gan y Maer ddyddiadur prysur o ddigwyddiadau yn amrywio o achlysuron Dinesig yn Llandudno a threfi cyfagos i agor siopau a busnesau eraill, cyflwyno gwobrau mewn digwyddiadau cymdeithasol a chwaraeon a mynychu digwyddiadau wedi eu trefnu gan grwpiau gwirfoddol a chymunedol.

Os hoffech chi wahodd y Maer i ddod i ddigwyddiad rydych chi'n ei drefnu, cysylltwch gydag Ysgrifennydd y Maer ar 01492 879130 neu anfonwch e-bost at deputyclerk@llandudno.gov.uk

Manylion Bywgraffyddol
Cafodd Francis ei eni a'i fagu yn Llandudno

Bu ei deulu yn byw yn Llandudno am 5 cenhedlaeth

Ysgol Gynradd Dyffryn oedd ysgol gyntaf Francis cyn iddo symud i Ysgol Gynradd Stryd Lloyd

Bu iddo gynrychioli Ysgol Stryd Lloyd mewn pêl droed a rownderi ym 1966.

Yna fe aeth ymlaen i Ysgol Uwchradd Mostyn i gwblhau ei addysg. Yn ystod ei amser yno, bu i Francis gynrychioli Mostyn mewn pêl droed a rhedeg traws gwlad. Roedd Francis yn ymweld â Chanolfan Ieuenctid Llandudno, ar Heol y Drindod, yn rheolaidd lle bu'n chwarae snwcer a gwneud gymnasteg.

Ar ôl gadael yr ysgol bu i Francis weithio mewn llawer o swyddi ac un o'r rheiny oedd gweithio ar Pier Llandudno fel decmon yn ffarwelio â thaith olaf reolaidd cychod Ynys Manaw. Yna bu iddo weithio fel prentis gosod carpedi am bum mlynedd gyda chwmni carpedi Sydney ar Stryd Mostyn, Llandudno. Mae'n dal wrthi'n gosod carpedi 45 mlynedd yn ddiweddarach.

Bu i Francis benderfynu newid gyrfa a bu'n gweithio yn y neuadd fwyd yn Marks and Spencer am bedair blynedd ond dychwelodd i osod carpedi yn dilyn nifer o geisiadau i wneud hynny.

Mae'n aelod o'r Clwb RAFA ac fe aeth Francis ati'n syth i ymuno gyda Phwyllgor Chwaraeon a Chymdeithasol y Clwb gan helpu trefnu ciniawau Nadolig i bobl hŷn yr ardal.

Bu'n berson chwaraeon drwy gydol ei oes felly bu i Francis dreulio sawl blwyddyn yn chwarae yn y cynghreiriau snwcer a pŵl lleol cyn troi ei law at golff a oedd yn hoff chwaraeon iddo yn ystod ei blentyndod. Bu'n aelod o Glwb Golff Gogledd Cymru am y 28 mlynedd diwethaf.

Mae Francis hefyd yn Is-gadeirydd ar Gyfeillion Parc y Frenhines, sef grŵp o drigolion Craig-y-Don a ddaeth ynghyd i adfer eu parc lleol.

Bu i Francis briodi ei wraig Sonia 40 mlynedd yn ôl ym 1977 a bydd hi'n Faeres yn ystod ei flwyddyn Faerol. Cafodd Francis ei ethol fel aelod o Gyngor Tref Llandudno yn 2012.

Dyma elusennau dewisol Francis ar gyfer ei flwyddyn Faerol:

Cŵn Tywys ar gyfer y Deillion, Y Gymdeithas Strôc ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru.

Dirprwy Faer
Ar Fai'r 19eg2017, cafodd y Cyng. David Hawkins ei ethol fel Dirprwy Faer Llandudno ar gyfer y flwyddyn ddinesig 2017-2018 ac fe gafodd ei urddo gyda'i fathodyn swyddfa gan Faer Llandudno. Cafodd Mrs Amanda Hawkins ei phenodi fel y Dirprwy Faeres.

Mae gan y Dirprwy Faer hefyd ddyddiadur prysur gan ei fod yn aml yn mynd i ddigwyddiadau ar ran y
Maer pan fydd o'n mynd i ddigwyddiadau eraill.

mayor Y Maer a Faeres Cyng. Francis Davies a Mrs Sonia Davies

Lluniau

pic pic pic pic pic pic

Lleoliad


Cyngor Tref Llandudno mewn map mwy

Cysylltu â ni

Cyfeiriad:
Cyngor Tref Llandudno
Neuadd y Dref
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

Ffon & Ffacs: 01492 879 130
E-bost: towncouncil@llandudno.gov.uk

Bookmark and Share